قابل توجه همکاران محترم:

باعنایت به اینکه مقرر گردید نسبت به برند Wash Land  با شرایط جدید و از اول فصل تابستان (یا اول فصل پاییز) نسبت به اهدای جوایز به شرح جداول پیوست اقدام گردد، لطفا پس از مطالعه، نظرتان را بابت گزینه اول یا دوم یا اصلاحات پیشنهادی اعلام فرمایید:

راهنما و تشریح گزینه‌ها:

(با کلیک بر روی هر عکس تصویر آن در ابعاد بزرگ قابل مشاهده است.)

گزینه اول:

در ماه‌ اول و دوم هر فصل، جوایز به صورت یکنواخت و به شرح جدول شماره 1 و برای ماه سوم، بسته زندگی به شرح جدول شماره 2 ارائه می‌گردد:


ضمناَ یادآوری می‌گردد کلیه شرکت‌کنندگان در هر فصل در قرعه‌کشی ماه سوم همان فصل (بسته زندگی) مجدداَ به صورت خودکار شرکت داده می‌شوند.

برای شرکت در نظرسنجی فرم زیر را پر کنید

انتخاب گزینه مورد نظر(ضروری)